Archive for iunie 2013

Acordarea gratuita de catre angajator a materialelor igienico-sanitare pentru lucratori

iunie 27, 2013

Conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 15 al.(1), pentru prevenirea bolilor profesionale, angajatorul va acorda lucratorilor materiale igienico – sanitare, obligatoriu si gratuit.

Conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 39 al.(6) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

-lit.b) încălcarea dispoziţiilor art.15

Intr-o firma, categoriile de materiale igienico – sanitare, precum şi locurile de muncă/ posturile de lucru, la care se impune acordarea acestora, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/ sau contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art.15 al.(2).

In practica, la nivelul fiecarei firme se intocmeste o lista (anexa la contractul colectiv de munca) continand nominalizarea materialelor igienico-sanitare (sapun, pasta de dinti, prosop, periuta de unghii, perie de baie, etc.), precum si cantitatile lunare care se acorda pe locuri de munca/ posturi de lucru/ lucrator, in functie de meseria fiecarui lucrator care desfasoara activitati la fiecare loc de munca/ post de lucru, de conditiile de lucru existente la fiecare loc de munca/ post de lucru, cu referire la gradul de toxicitate existent, la gradul de murdarire posibil in timpul desfasurarii activitatii, la necesitatea periodica de curatire pentru mentinerea igienei personale a mainilor si fetei in particular, respectiv a corpului uman, in general, la sfarsitul lucrului.

In contractele individuale ale lucratorilor se nominalizeaza materialele igienico –  sanitare de care beneficiaza individual fiecare lucrator.

Nominalizarea materialelor igienico – sanitare in respectiva lista, se face cu consultarea si cu avizul medicului specialist de medicina muncii, cu care firma are incheiat contract de prestari servicii medicale.

Pentru wc – uri si grupurile sociale/ vestiare, sala de mese/ cantina, etc. din cadrul firmei, angajatorul este obligat sa asigure si sa distribuie permanent: hartie igienica, dezinfectant, spray-uri pentru curatenie, maturi, pop-uri, lavete, etc., nominalizate pe sortimente si cantitati lunare, conform altei anexe la contractul colectiv de munca.

Nominalizarea si a acestor materiale igienico-sanitare se face tot cu consultarea si cu avizul medicului specialist de medicina muncii, cu care firma are incheiat contract de prestari servicii medicale.

Angajatii vor utiliza prezentele materiale igienico-sanitare, precum si medicamentele si materialele din componenta trusei sanitare pentru acordarea primului ajutor, numai pentru uz personal, numai in timpul programului de lucru, in cadrul locului de munca/ postului de lucru/ punctului de lucru.

Contractul colectiv de munca si anexele la acesta, negociat cu sindicatul reprezentativ din cadrul firmei/ cu reprezentantii alesi de catre lucratori, se depune la ITM, cu numar de inregistrare.

Locurile de munca/ posturile de lucru din cadrul firmei care se  doteaza cu trusa sanitara pentru acordarea primului ajutor medical se nominalizeaza in alta anexa la contractul colectiv de munca. Se respecta astfel obligatia angajatorului de a lua masurile necesare pentru acordarea primului ajutor prevazuta de Legea nr. 319/ 2006, art.10 al.(1) lit.a).

Dotarea trusei sanitare se face conform baremului stabilit in anexa la Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/ 14.06.2002.

Conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 39 al.(6)  constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

-lit. a) încălcarea dispoziţiilor art. 10

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzile contraventionale se face de catre inspectorii de munca/ inspectorii sanitari si se aplica angajatorilor, conform prevederilor din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006

art. 41 Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 39 al.(2)-(9) se aplică angajatorilor.

    art. 42 al.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 al.(2)-(9) se fac de către inspectorii de muncă.

al.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (6) lit. b) se fac şi de către inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al unităţilor subordonate.

al.(3) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 37 şi art. 38, inspectorii prevăzuţi la al.(1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

    art. 43 al.(1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

al.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, inspectorul de munca făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

art.44 Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.

Cum apare deficitul din sistemul asigurarilor sociale si de pensii publice

iunie 17, 2013

Pensionarii pentru limita de varsta si stagiu complet de cotizare reprezinta 40 % din totalul benficiarilor din bugetul asigurarilor sociale.
Cei asimilati pensionarilor reprezinta 60 % din totalul beneficiarilor din bugetul asigurarilor sociale.
1,2 milioane de persoane nu au cotizat niciodata la bugetul asigurarilor sociale.
Raportul complet este publicat aici
http://cursdeguvernare.ro/cum-apare-deficitul-asigurarilor-sociale-diferenta-dintre-pensionar-si-beneficiar-de-pensie.html
Cum ramane atunci cu deficitul real, existent in fondul national al asigurarilor sociale de stat (fond colectat din contributii de asigurari sociale platite de cetateni si angajatori), de este nevoie de completare de la bugetul de stat ?
Fondul colectat in prezent este arhisuficient pentru numarul actual de pensionari (cei 40 %), fiind posibile pensii cu mult mai mari decat cele actuale.
De ce cei 60 % nu beneficiaza direct de fonduri de la bugetul de stat, daca tot nu au contribuit de loc sau doar partial la sigurarile sociale ?
In sistemul de sanatate, unde asigurarile obligatorii de sanatate colectate in fondul unic de asigurari de sanatate, nu se regasesc integral si intr-un buget separat al asigurarilor de sanatate, este posibil sa fie o situatie si mai complicata.

Discutii pe marginea acestui subiect puteti vedea si aici http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_362886/Cum-apare-deficitul-din-sistemul-asigurarilor-sociale-si-de-pensii-publice.html#axzz2WT5eBJwa

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie

iunie 6, 2013

   Legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca acorda o atentie deosebita dotarii lucratorilor cu echipament individual de protectie.

   Angajatorii sunt obligati sa acorde gratuit lucratorilor echipament individual de protectie, atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii (conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006, art. 13 lit. r) si lit. s).

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie se face in scopul protejarii lucratorului impotriva unuia sau a mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Durata purtarii echipamentului individual de protectie este determinata de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru, performantele echipamentului.

Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale, depozitarea, curatarea, denocivizarea, intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie, conform indicatiilor producatorului.

Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie, cand se constata acest lucru, indiferent de motiv.

Acordarea echipamentului individual de protectie se face in urma identificarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor pe fiecare loc de munca si activitate desfasurata.

Lista interna de echipament individual de protectie, proprie fiecarei firme, cu sortimentele selectionate pentru dotarea cu echipament individual de protectie a lucratorilor se intocmeste doar in urma evaluarii riscurilor conform prevederilor din anexa 1 si a alegerii de sortimente conform anexei 2 si 3 la Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca, aprobate prin HG nr. 1048/ 09.08.2006, completate cu prevederile din HG nr. 115/ 05.02.2004 modificata si completata prin HG nr. 809/ 14.07.2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate pentru echipamentul individual de protectie si a conditiilor pentru introducerea pe piata a acestuia.

Sortimentele de echipament individual de protectie se nominalizeaza de catre angajator in urma actiunii de informare si consultare cu sindicatele/ reprezentantii lucratorilor, pe fiecare loc de munca/ post de lucru, in functie de activitatile desfasurate si pe meserii.

Toti lucratorii din cadrul unei firme vor fi dotati obligatoriu cu echipament individual de protectie acordat sub semantura, conform listei intocmite de catre angajator, lista valabila numai pe teritoriul unitatii acestuia.

Lucratorii sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa-si verifice intregul echipament din dotare, sa solicite inlocuirea celui degradat.

Lucratorii sunt obligati sa utilizeze in mod corect echipament individual de protectie din dotare, numai in timpul lucrului, iar dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare, conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 art. 23 al.(1) lit. b) .

Dotarea in practica cu echipament individual de protectie se face prin completarea unei fise individuale de inventar a lucratorului, sub semnatura de primire a acestuia, pentru fiecare sortiment de EIP acordat.

Durata de utilizare a echipamentului este stabilita de fiecare conducator de loc de munca, in functie de conditiile reale de lucru si de activitatea desfasurata de catre fiecare angajat la un moment dat, fara a se depasi durata de garantie acordata de catre producator, respectand principiul ca toti angajatii vor fi echipati cu echipament individual de protectie adecvat sarcinii de munca pe care o executa, avand ca unic scop protejarea acestora fata de riscurile la care se expun.

La locurile de munca/ posturile de lucru unde posibilitatea existentei unui pericol de incendiu si/ sau de explozie, considerat ca fiind un pericol grav si iminent,  identificat, evaluat si nominalizat ca atare, se interzice:

-achizitionarea si purtarea de echipament individual de protectie din material sintetic,

-se va achizitiona numai echipament certificat de securitate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, purtand sigla CE, numai de la firme autorizate de catre MMSS si numai insotit de certificat de calitate si declaratie de conformitate, respectiv instructiuni de utilizare, denocivizare, curatare si intretinere,

-se interzice lucratorilor sa poarte lenjerie sintetica,

-se va purta numai lenjerie din bumbac 100 %.

-inceperea lucrului, daca personalul nu este echipat cu echipament individual de protectie conform listei interne de EIP, proprie fiecarei firme.

Lista standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentul individual de protectie a fost aprobata prin Ordinul MMFPSPV nr. 594/ 02.04.2013 (MO nr. 209 Bis/ 12.04.2013) care abroga OMMFPS nr. 983/ 2008.