Consecintele posibile ale necunoasterii si ale nerespecatarii legislatiei de securitate si sanatate in munca

   In Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 sunt nominalizate faptele savarsite care se considera contraventii si se stabileste cuantumul amenzilor contraventionale care se aplica angajatorilor.

   Tot in Legea nr. 319/ 2006 se nominalizeaza faptele savarsite care se considera infractiuni si se stabileste pedeapsa cu inchisoarea sau amenda pentru persoana care avea indatorirea de a lua masurile, respectiv persoana care nu a respectat obligatiile si/ sau masurile stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin faptele savarsite s-a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala/ s-a produs un accident de munca sau o imbolnavire profesionala, cu consecinte deosebit de grave.

    Legea codului muncii nr. 53/ 24.01.2003 stabileste sanctiunile administrative ce pot fi aplicate lucratorilor pentru neindeplinirea atributiilor din fisa postului, pentru nerespectarea masurilor si reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca. Sanctiunile administrative care pot fi aplicate lucratorilor pentru faptele savarsite sunt precizate in Regulamentul de ordine interioara al angajatorului si in contractul colectiv de munca valabil la nivelul firmei.

NOMINALIZAREA FAPTELOR SAVARSITE DE CATRE ANGAJATORI,

CU INCALCARE A PREVEDERILOR LEGALE.

SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE PREVAZUTE DE

LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA nr. 319/ 14.07.2006. 

    A. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 stabileste la art. 41  ca sanctiunile contraventionale mentionate in continuare se aplica angajatorilor, pentru fapte de incalcare a dispozitiilor prevazute de prezenta lege.

1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei,

-neintocmirea unui plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea riscurilor,

-neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, emise de catre ITM, inainte de inceperea activitatii,

-modificarea starii de fapt rezultate din producerea unui accident mortal sau colectiv,

-neasigurare echipamente individuale de protectie.

2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei,

-nerealizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.

3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei,

-nerealizarea unei evaluari a riscurilor pentru sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor, precum si pastrarea si neprezentarea documentului respectiv, la cerere organelor abilitate de control,

-neluarea unei decizii asupra masurilor de protectie care se impun a fi luate, precum si asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat,

-neadoptarea inca din faza de cercetare, proiectare si executie constructii, echipamente de munca, elaborare de tehnologii, a solutiilor conforme cu prevederile in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca,

-nestabilirea pentru lucratori, prin fisa de post, a atributiilor si raspunderilor ce le revin, conform functiei exercitate, in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

-neintocmirearea de instructiuni proprii, in functie de particularitatile activitatilor si a ale locurilor de munca,

-neasigurare cunoastere de catre lucratori si lipsa controlului asupra cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

-neinformarea oricarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care este expusa la locul de munca,

-neautorizarea exercitarii unor meserii si profesii, prevazute in legislatia specifica,

-angajarea de persoane fara examen medical prealabil si dupa caz fara test psihologic, precum si neasigurare efectuare de control medical periodic si dupa caz control psihologic specific, pentru angajati,

-lipsa evidentei zonelor cu risc ridicat si specific,

-neasigurare functionare permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a instalatiilor de ventilatie,

-neprezentarea documentelor solicitate de catre inspectorii de munca, respectiv refuzul de a da relatiile solicitate de catre acestia, in timpul controlului sau al cercetarii unor evenimente,

-nedesemnarea, la solicitarea inspectorilor de munca, a unor lucratori care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor,

-neasigurarea de conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sub forma de informatii, instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau,

-respectiv pentru lucratorii din cadrul altor firme din exterior, care desfasoara activitati in cadrul firmei proprii,

-necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca,

-neraportarea la ITM si la asigurator a accidentului de munca inregistrat.

4. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei,

-neevaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate, la amenajarea locurilor de munca,

-neasigurarea unei imbunatatiri a nivelului de securitate si de protectie a sanatatii lucratorilor, la toate nivelurile ierarhice, pe ansamblul activitatilor, in urma evaluarii riscurilor,

-incredintarea de sarcini lucratorilor fara a tine cont de capacitatile acestora in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca,

-introducerea de tehnologii noi, fara consultarea lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora, in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca,

-permiterea accesului in zonele cu risc ridicat si specific, a lucratorilor care nu au primit si nu si-au insusit instructiunile adecvate,

-lipsa cooperarii pentru implementarea prevederilor comune privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, cu firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-lipsa coordonarii actiunilor cu firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca, in vederea protectiei lucratorilor si prevenirea riscurilor profesionale, dupa natura activitatilor desfasurate,

-neinformarea reciproca asupra riscurilor profesionale proprii, cu firmele din exterior care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-neinformarea lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora asupra riscurilor profesionale proprii firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-repartizarea unor obligatii financiare (partial sau total) lucratorilor, pentru realizarea masurilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca,

-nedesemnarea lucratorului/ lucratorilor cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale sau dupa caz, recurgerea la servicii externe,

-neinformarea lucratorilor, cat mai curand posibil asupra existentei sau posibilitatii de a fi expusi unui pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, despre masurile luate ori care trebuie luate pentru protectia lor,

-nefurnizarea de instructiuni de oprire a lucrului si/ sau parasire imediata a locului de munca, cu dirijarea spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent,

-impunerea lucratorilor sa reia lucrul in situatia in care exista un pericol grav si iminent, cu exceptia cazurilor exceptionale si pentru motive intemeiate (nereluarea lucrului ar putea duce la producerea de noi evenimente, cu consecinte deosebit de grave, cu pierderi de vieti omenesti si imense pagube materiale, caz in care trebuie sa se asigure obligatoriu conditii pentru protejarea vietii lucratorilor expusi),

-neasigurarea ca, in  lipsa sefului ierarhic, pentru protejarea propriei persoane si a altor persoane, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui pericol grav si iminent,

-neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,

-neacordarea de echipament individual de protectie nou, in caazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie,

-necomunicarea de indata a tuturor evenimentelor, la inspectoratele teritoriale de munca precum si necomunicarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea lor, la asigurator.

5. Constituie contraventie si se sanctineaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei,

-lucratorii desemnati cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, nu au capacitatea necesara si nu dispun de mijloace adecvate,

-serviciile externe contactate nu au aptitudinile necesare si nu dispun de mijloace personale si profesionale adecvate,

-lucratorii desemnati si serviciile externe nu sunt in numar suficient,

-nu s-au luat masuri pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,

-nu s-au stabilit legaturile necesare (lipsa contracte incheiate) cu serviciile specializate pentru acordare prim ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri,

-nu au fost desemnati in numar suficient, lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor, de evacuare a lucratorilor, nu au fost instruiti acestia in mod corespunzator si nu au fost dotati cu echipamentul adecvat,

-lucratorii si/ sau reprezentantii acestora nu au fost informati asupra riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, asupra masurilor si activitatilor de prevenire si protectie de la nivelul intreprinderii si al locului de munca/ postului de lucru, si/ sau fiecarei functii,

-nu au fost anuntati (de regula in scris) lucratorii desemnati sa aplice masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor, de evacuare a lucratorilor,

-angajatorii firmelor externe care desfasoara activitati in intreprinderea/ unitatea sa, nu au primit informatii adecvate privind riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor lor respectiv despre masurile si activitatile de prevenire si protectie de la locurile de munca unde se desfasoara activitati in comun,

-nu se acorda alimentatie de protectie in mod obligatoriu si gratuit, lucratorilor de la locurile de munca incadrate in conditii de munca ce impun acest lucru, locuri stabilite prin contractul colectiv de munca si/ sau contractul individual de munca,

-nu se acorda materiale igienico-sanitare, in mod obligatoriu si gratuit,

-nu au fost declarate bolile profesionale, de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale.

6. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei,

-lucratorii au fost prejudiciati ca urmare a parasirii locului de munca si/ sau zona periculoasa, in cazul unui pericol grav si iminent,

-lucratorii au fost prejudiciati ca au actionat necorespunzator (cu exceptia cazurilor de actiune imprudenta sau dand dovada de neglijenta grava) in caz de pericol grav si iminent, pentru propria persoana sau alte persoane, atunci cand seful ierarhic nu a putut fi contactat,

-lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la evaluarea riscurilor si la masurilor de protectie instituite in consecinta,

-lucratorii desemnati si reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la informatii din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si la informatii provenind de la institutiile de control competente,

-nu s-a infiintat, nu s-a organizat si nu functioneaza la nivelul angajatorului, comitetul de securitate si sanatate in munca,

-activitatea de instruire a lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora se realizeaza pe cheltuiala acestora (partial sau total), respectiv se efectueaza in afara programului de lucru.

7. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei,

         -lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la evidenta accidentelor de munca, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase,

-lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la rapoartele intocmite catre autoritatile competente, privind accidentele de munca suferite de lucratori,

-nu s-au asigurat materialele necesare pentru informarea si instruirea lucratorilor (afise, pliante, filme, diafilme, casete video, DVD –uri, etc.), cu privire la securitatea si sanatatea lucratorilor,

-au fost prejudiciati lucratorii sau reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor pentru ca au participat la discutarea problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, au facut propuneri legate de aplicarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca, au avut comentarii si pareri in legatura cu desemnarea lucratorilor cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, si-au exprimat parerea asupra materialelor de informare primite/ analizate/ prelucrate, precum si a evidentelor si rapoartelor intocmite la nivelul firmei, si-au exprimat parerea asupra contactarii de servicii externe, si-au exprimat parerea asupra organizarii si planificarii instruirii lucratorilor,

-reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor nu au beneficiat de timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, nu au beneficiat de mijloacele necesare exercitarii drepturilor si atributiilor care le revin,

-nu au fost amenajate locurile de munca astfel incat sa tina seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice (pentru femei gravide, lehuze, femei care alapteaza, persoane cu dizabilitati, tineri),

-nu s-a declarat, cercetat si inregistrat intoxicatia acuta profesionala atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.

B. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 stabileste la art. 41 ca sanctiunile contraventionale mentionate in continuare se aplica angajatorilor. 

    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, prevazute in acte normative specifice, privind:

-fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate,

-prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman,

-darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala sau totala a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice,

-intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta,

-folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise,

-prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice,

-asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie,

-asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca,

-transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor,

-delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase,

-semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate la locul de munca,

-asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca,

-utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca,

-asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie,

-asigurarea iluminatului de siguranta,

-organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individual de protectie,

-intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare,

-aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze,

-amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de izolare.

    CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR SI APLICAREA AMENZILOR.

Inspectorii de munca si dupa caz inspectorii sanitari constata contraventiile si aplica amenzile contraventionale. Acestia intocmesc proces verbal de contraventie.

Daca faptele constate se incadreaza conform prevederilor legii la infractiuni, inspectorii de munca si inspectorii sanitari vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, conform legii.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la comunicarea acestuia (sub semnatura si datat), jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, sanctiunile fiind supuse prevederilor OG nr. 2/  2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

INSPECTIA MUNCII si inspectoratele teritoriale de munca controleaza modul de aplicare a legislatiei nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, la toate persoanele fizice si juridice, din toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.

 

FAPTE CONSIDERATE INFRACTIUNI LA LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.

PEDEPSELE PREVAZUTE DE CATRE LEGE. 

    1. Legea nr.319/ 2006 prevede la art. 37 pedeapsa cu Inchisoarea pe diferite termene (minim 6 luni, maxim 3 ani) sau cu amendA, pentru persoana care avea Indatorirea si nu a luat vreuna din masurile legale de securitate si sanatate in munca, lucru care a dus la crearea unui pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala. Sunt pedepse mai mari pentru producerea de consecinte deosebite si pedepse mai mici pentru faptele savarsite din culpa.

2. Legea nr.319/ 2006 prevede la art. 38 pedeapsa cu inchisoarea pe diferite termene (minim 6 luni, maxim 3 ani) sau cu amenda, pentru persoana care nu a respectat obligatiile si masurile stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta s-a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala. Este pedepsita si fapta de a repune in functiune instalatii, masini, utilaje, anterior eliminarii tuturor deficientelor  pentru care s-a luat masura opririi lor. Sunt pedepse mai mari pentru producerea de consecinte deosebite si pedepse mai mici pentru faptele savarsite din culpa.

SANCTIUNI DISCIPLINARE STABILITE PRIN LEGEA CODULUI MUNCII.

    Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica sanctiuni disciplinare lucratorilor sai, ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara (fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre lucrator, prin care acesta acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale angajatorului.

Angajatorul emite o decizie de sanctionare, care se comunica lucratorului sanctionat disciplinar.

Decizia de sanctionare poate fi contestata de catre lucrator la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Legea codului muncii nr. 53/ 24.01.2003 prevede la art. 264 urmatoarele sanctiuni disciplinare care pot fi aplicate lucratorilor:

-avertisment scris,

-suspendarea contractului individual de munca pe maxim 10 zile lucratoare,

-retrogradarea din functie pentru maxim 60 de zile,

-reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-10 %,

-reducerea salariului de baza si/ sau a indemnizatiei de conducere, pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-10 %,

-desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Un răspuns to “Consecintele posibile ale necunoasterii si ale nerespecatarii legislatiei de securitate si sanatate in munca”

 1. gigi Says:

  Legea 51/19.03.2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/30.08.1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
  prevede la:
  -Art. IV lit.a – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga
  art. 39 alin.(3) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006.
  Se modifica art. 20 din Legea nr. 108/30.08.1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si are urmatorul cuprins:
  „art. 20
  al.(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
  a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat;
  b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;
  c) nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului ori cercetarii evenimentelor.
  al.(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


%d blogeri au apreciat: