Archive for iulie 2012

Consecintele posibile ale necunoasterii si ale nerespecatarii legislatiei de securitate si sanatate in munca

iulie 31, 2012

   In Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 sunt nominalizate faptele savarsite care se considera contraventii si se stabileste cuantumul amenzilor contraventionale care se aplica angajatorilor.

   Tot in Legea nr. 319/ 2006 se nominalizeaza faptele savarsite care se considera infractiuni si se stabileste pedeapsa cu inchisoarea sau amenda pentru persoana care avea indatorirea de a lua masurile, respectiv persoana care nu a respectat obligatiile si/ sau masurile stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin faptele savarsite s-a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala/ s-a produs un accident de munca sau o imbolnavire profesionala, cu consecinte deosebit de grave.

    Legea codului muncii nr. 53/ 24.01.2003 stabileste sanctiunile administrative ce pot fi aplicate lucratorilor pentru neindeplinirea atributiilor din fisa postului, pentru nerespectarea masurilor si reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca. Sanctiunile administrative care pot fi aplicate lucratorilor pentru faptele savarsite sunt precizate in Regulamentul de ordine interioara al angajatorului si in contractul colectiv de munca valabil la nivelul firmei.

NOMINALIZAREA FAPTELOR SAVARSITE DE CATRE ANGAJATORI,

CU INCALCARE A PREVEDERILOR LEGALE.

SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE PREVAZUTE DE

LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA nr. 319/ 14.07.2006. 

    A. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 stabileste la art. 41  ca sanctiunile contraventionale mentionate in continuare se aplica angajatorilor, pentru fapte de incalcare a dispozitiilor prevazute de prezenta lege.

1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei,

-neintocmirea unui plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea riscurilor,

-neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, emise de catre ITM, inainte de inceperea activitatii,

-modificarea starii de fapt rezultate din producerea unui accident mortal sau colectiv,

-neasigurare echipamente individuale de protectie.

2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei,

-nerealizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.

3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei,

-nerealizarea unei evaluari a riscurilor pentru sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor, precum si pastrarea si neprezentarea documentului respectiv, la cerere organelor abilitate de control,

-neluarea unei decizii asupra masurilor de protectie care se impun a fi luate, precum si asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat,

-neadoptarea inca din faza de cercetare, proiectare si executie constructii, echipamente de munca, elaborare de tehnologii, a solutiilor conforme cu prevederile in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca,

-nestabilirea pentru lucratori, prin fisa de post, a atributiilor si raspunderilor ce le revin, conform functiei exercitate, in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

-neintocmirearea de instructiuni proprii, in functie de particularitatile activitatilor si a ale locurilor de munca,

-neasigurare cunoastere de catre lucratori si lipsa controlului asupra cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

-neinformarea oricarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care este expusa la locul de munca,

-neautorizarea exercitarii unor meserii si profesii, prevazute in legislatia specifica,

-angajarea de persoane fara examen medical prealabil si dupa caz fara test psihologic, precum si neasigurare efectuare de control medical periodic si dupa caz control psihologic specific, pentru angajati,

-lipsa evidentei zonelor cu risc ridicat si specific,

-neasigurare functionare permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a instalatiilor de ventilatie,

-neprezentarea documentelor solicitate de catre inspectorii de munca, respectiv refuzul de a da relatiile solicitate de catre acestia, in timpul controlului sau al cercetarii unor evenimente,

-nedesemnarea, la solicitarea inspectorilor de munca, a unor lucratori care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor,

-neasigurarea de conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sub forma de informatii, instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau,

-respectiv pentru lucratorii din cadrul altor firme din exterior, care desfasoara activitati in cadrul firmei proprii,

-necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca,

-neraportarea la ITM si la asigurator a accidentului de munca inregistrat.

4. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei,

-neevaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate, la amenajarea locurilor de munca,

-neasigurarea unei imbunatatiri a nivelului de securitate si de protectie a sanatatii lucratorilor, la toate nivelurile ierarhice, pe ansamblul activitatilor, in urma evaluarii riscurilor,

-incredintarea de sarcini lucratorilor fara a tine cont de capacitatile acestora in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca,

-introducerea de tehnologii noi, fara consultarea lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora, in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca,

-permiterea accesului in zonele cu risc ridicat si specific, a lucratorilor care nu au primit si nu si-au insusit instructiunile adecvate,

-lipsa cooperarii pentru implementarea prevederilor comune privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, cu firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-lipsa coordonarii actiunilor cu firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca, in vederea protectiei lucratorilor si prevenirea riscurilor profesionale, dupa natura activitatilor desfasurate,

-neinformarea reciproca asupra riscurilor profesionale proprii, cu firmele din exterior care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-neinformarea lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora asupra riscurilor profesionale proprii firmele din exterior, care desfasoara activitati la acelasi loc de munca,

-repartizarea unor obligatii financiare (partial sau total) lucratorilor, pentru realizarea masurilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca,

-nedesemnarea lucratorului/ lucratorilor cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale sau dupa caz, recurgerea la servicii externe,

-neinformarea lucratorilor, cat mai curand posibil asupra existentei sau posibilitatii de a fi expusi unui pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, despre masurile luate ori care trebuie luate pentru protectia lor,

-nefurnizarea de instructiuni de oprire a lucrului si/ sau parasire imediata a locului de munca, cu dirijarea spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent,

-impunerea lucratorilor sa reia lucrul in situatia in care exista un pericol grav si iminent, cu exceptia cazurilor exceptionale si pentru motive intemeiate (nereluarea lucrului ar putea duce la producerea de noi evenimente, cu consecinte deosebit de grave, cu pierderi de vieti omenesti si imense pagube materiale, caz in care trebuie sa se asigure obligatoriu conditii pentru protejarea vietii lucratorilor expusi),

-neasigurarea ca, in  lipsa sefului ierarhic, pentru protejarea propriei persoane si a altor persoane, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui pericol grav si iminent,

-neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,

-neacordarea de echipament individual de protectie nou, in caazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie,

-necomunicarea de indata a tuturor evenimentelor, la inspectoratele teritoriale de munca precum si necomunicarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea lor, la asigurator.

5. Constituie contraventie si se sanctineaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei,

-lucratorii desemnati cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, nu au capacitatea necesara si nu dispun de mijloace adecvate,

-serviciile externe contactate nu au aptitudinile necesare si nu dispun de mijloace personale si profesionale adecvate,

-lucratorii desemnati si serviciile externe nu sunt in numar suficient,

-nu s-au luat masuri pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,

-nu s-au stabilit legaturile necesare (lipsa contracte incheiate) cu serviciile specializate pentru acordare prim ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri,

-nu au fost desemnati in numar suficient, lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor, de evacuare a lucratorilor, nu au fost instruiti acestia in mod corespunzator si nu au fost dotati cu echipamentul adecvat,

-lucratorii si/ sau reprezentantii acestora nu au fost informati asupra riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, asupra masurilor si activitatilor de prevenire si protectie de la nivelul intreprinderii si al locului de munca/ postului de lucru, si/ sau fiecarei functii,

-nu au fost anuntati (de regula in scris) lucratorii desemnati sa aplice masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor, de evacuare a lucratorilor,

-angajatorii firmelor externe care desfasoara activitati in intreprinderea/ unitatea sa, nu au primit informatii adecvate privind riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor lor respectiv despre masurile si activitatile de prevenire si protectie de la locurile de munca unde se desfasoara activitati in comun,

-nu se acorda alimentatie de protectie in mod obligatoriu si gratuit, lucratorilor de la locurile de munca incadrate in conditii de munca ce impun acest lucru, locuri stabilite prin contractul colectiv de munca si/ sau contractul individual de munca,

-nu se acorda materiale igienico-sanitare, in mod obligatoriu si gratuit,

-nu au fost declarate bolile profesionale, de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale.

6. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei,

-lucratorii au fost prejudiciati ca urmare a parasirii locului de munca si/ sau zona periculoasa, in cazul unui pericol grav si iminent,

-lucratorii au fost prejudiciati ca au actionat necorespunzator (cu exceptia cazurilor de actiune imprudenta sau dand dovada de neglijenta grava) in caz de pericol grav si iminent, pentru propria persoana sau alte persoane, atunci cand seful ierarhic nu a putut fi contactat,

-lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la evaluarea riscurilor si la masurilor de protectie instituite in consecinta,

-lucratorii desemnati si reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la informatii din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si la informatii provenind de la institutiile de control competente,

-nu s-a infiintat, nu s-a organizat si nu functioneaza la nivelul angajatorului, comitetul de securitate si sanatate in munca,

-activitatea de instruire a lucratorilor si/ sau a reprezentantilor acestora se realizeaza pe cheltuiala acestora (partial sau total), respectiv se efectueaza in afara programului de lucru.

7. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei,

         -lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la evidenta accidentelor de munca, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase,

-lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor nu au avut acces la rapoartele intocmite catre autoritatile competente, privind accidentele de munca suferite de lucratori,

-nu s-au asigurat materialele necesare pentru informarea si instruirea lucratorilor (afise, pliante, filme, diafilme, casete video, DVD –uri, etc.), cu privire la securitatea si sanatatea lucratorilor,

-au fost prejudiciati lucratorii sau reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor pentru ca au participat la discutarea problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, au facut propuneri legate de aplicarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca, au avut comentarii si pareri in legatura cu desemnarea lucratorilor cu activitatile de protectie si activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, si-au exprimat parerea asupra materialelor de informare primite/ analizate/ prelucrate, precum si a evidentelor si rapoartelor intocmite la nivelul firmei, si-au exprimat parerea asupra contactarii de servicii externe, si-au exprimat parerea asupra organizarii si planificarii instruirii lucratorilor,

-reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor nu au beneficiat de timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, nu au beneficiat de mijloacele necesare exercitarii drepturilor si atributiilor care le revin,

-nu au fost amenajate locurile de munca astfel incat sa tina seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice (pentru femei gravide, lehuze, femei care alapteaza, persoane cu dizabilitati, tineri),

-nu s-a declarat, cercetat si inregistrat intoxicatia acuta profesionala atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.

B. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 stabileste la art. 41 ca sanctiunile contraventionale mentionate in continuare se aplica angajatorilor. 

    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, prevazute in acte normative specifice, privind:

-fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate,

-prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman,

-darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala sau totala a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice,

-intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta,

-folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise,

-prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice,

-asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie,

-asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca,

-transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor,

-delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase,

-semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate la locul de munca,

-asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca,

-utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca,

-asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie,

-asigurarea iluminatului de siguranta,

-organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individual de protectie,

-intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare,

-aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze,

-amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de izolare.

    CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR SI APLICAREA AMENZILOR.

Inspectorii de munca si dupa caz inspectorii sanitari constata contraventiile si aplica amenzile contraventionale. Acestia intocmesc proces verbal de contraventie.

Daca faptele constate se incadreaza conform prevederilor legii la infractiuni, inspectorii de munca si inspectorii sanitari vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, conform legii.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la comunicarea acestuia (sub semnatura si datat), jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, sanctiunile fiind supuse prevederilor OG nr. 2/  2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

INSPECTIA MUNCII si inspectoratele teritoriale de munca controleaza modul de aplicare a legislatiei nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, la toate persoanele fizice si juridice, din toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.

 

FAPTE CONSIDERATE INFRACTIUNI LA LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.

PEDEPSELE PREVAZUTE DE CATRE LEGE. 

    1. Legea nr.319/ 2006 prevede la art. 37 pedeapsa cu Inchisoarea pe diferite termene (minim 6 luni, maxim 3 ani) sau cu amendA, pentru persoana care avea Indatorirea si nu a luat vreuna din masurile legale de securitate si sanatate in munca, lucru care a dus la crearea unui pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala. Sunt pedepse mai mari pentru producerea de consecinte deosebite si pedepse mai mici pentru faptele savarsite din culpa.

2. Legea nr.319/ 2006 prevede la art. 38 pedeapsa cu inchisoarea pe diferite termene (minim 6 luni, maxim 3 ani) sau cu amenda, pentru persoana care nu a respectat obligatiile si masurile stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta s-a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala. Este pedepsita si fapta de a repune in functiune instalatii, masini, utilaje, anterior eliminarii tuturor deficientelor  pentru care s-a luat masura opririi lor. Sunt pedepse mai mari pentru producerea de consecinte deosebite si pedepse mai mici pentru faptele savarsite din culpa.

SANCTIUNI DISCIPLINARE STABILITE PRIN LEGEA CODULUI MUNCII.

    Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica sanctiuni disciplinare lucratorilor sai, ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara (fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre lucrator, prin care acesta acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale angajatorului.

Angajatorul emite o decizie de sanctionare, care se comunica lucratorului sanctionat disciplinar.

Decizia de sanctionare poate fi contestata de catre lucrator la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Legea codului muncii nr. 53/ 24.01.2003 prevede la art. 264 urmatoarele sanctiuni disciplinare care pot fi aplicate lucratorilor:

-avertisment scris,

-suspendarea contractului individual de munca pe maxim 10 zile lucratoare,

-retrogradarea din functie pentru maxim 60 de zile,

-reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-10 %,

-reducerea salariului de baza si/ sau a indemnizatiei de conducere, pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-10 %,

-desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

De povestit copiilor

iulie 23, 2012

In statisticile accidentelor de munca se intalnesc adeseori evenimente produse din cauze mai putin obisnuite, care uimesc pur si simplu pe cineva mai putin documentat in domeniu. Iata un caz cu totul si cu totul ciudat, prin desfasurarea lui intr-o firma de constructii, dar si prin multitudinea evenimentelor care s-au succedat cu o rapiditate demna de raliu moto.

Acest articol poate fi utilizat oricand ca material de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca la o firma de constructii, daca cel care prezinta materialul, vine cu exemple din propria firma si cu aceasta ocazie face si un inventar al riscurilor cu care se confrunta proprii angajati la locurile de munca/ posturile de lucru, dispunand dupa caz, eventualele masuri tehnice si organizatorice care se impun.

ACCIDENT DE MUNCA CEL PUTIN CIUDAT

Accidentatul isi incepe marturisirea.  „Va scriu ca raspuns la solicitarea dvs. de a va da amanunte suplimentare in Sectiunea 3 a Raportului de Accident de Munca unde am completat ca drept cauza “slaba planificare” ca fiind cauza accidentului meu. Ati        cerut in mod expres explicatii amanuntite cu privire la accident si sper ca detaliile care urmeaza vor fi suficient de clarificatoare. Eu sunt zidar de meserie. In ziua accidentului lucram singur pe acoperisul unei cladiri inalte de 6 etaje. Dupa ce mi-am terminat treaba, am realizat ca mi-au ramas caramizi nefolosite, care, cintarite mai tirziu, au fost gasite a cintari aproximativ 270 kg.

Decit sa car caramizile jos in brate, in mai multe etape, am considerat ca e mai bine sa le cobor toate odata intr-un butoi, folosind scripetele instalat in acest scop in spatele cladirii. Am asigurat fringhia la nivelul solului, am urcat pe acoperis, am impins butoiul in afara cladirii si am incarcat caramizile. Dupa aceea am coborit de pe acoperis sa dezleg fringhia, tinind-o foarte strins ca sa asigur o coborire lenta a caramizilor. Veti observa in Sectiunea 11 a Raportului de Accident de Munca intocmit ca eu am o greutate de 72 kg.

Datorita surprizei pe care am avut-o cind am fost literalmente SMULS de la sol intr-un mod complet neasteptat, mi-am pierdut prezenta de spirit si am uitat sa dau drumul la fringhie. Cred ca nu este nevoie sa va mai spun, am inceput o ascensiune rapida catre acoperis. In apropierea etajului 3, m-am intilnit cu butoiul incarcat cu caramizi care acum se indrepta vertiginos catre sol, intilnire in urma careia m-am ales cu capul spart, zgirieturi minore si o clavicula fracturata.

Datorita impactului, ascensiunea mea a incetinit pentru o secunda dupa care a continuat rapid catre nivelul acoperisului, neoprindu-ma decit atunci cand degetele mainii drepte au intepenit in scripete pina la nivelul celei de-a 3-a falange. Din fericire, intre timp mi-am recapatat prezenta de spirit si am fost in stare sa ma tin strins de franghie in ciuda faptului ca incepusem sa am dureri. Aproape simultan, oricum, butoiul cu caramizi a lovit solul si ca urmare a impactului, fundul butoiului a cedat. Acum, saracit de greutatea caramizilor, butoiul cintarea doar 27 kg. Ma refer din nou la greutatea mea, cum probabil v-ati imaginat deja, am inceput o coborare rapida. In vecinatatea etajului 3, am intilnit butoiul care acum urca, ca urmare a intilnirii, m-am ales cu fracturi la glezne si cu mai multe taieturi si zgirieturi la picioare si in general.

Aici, norocul meu a inceput sa se schimbe usor. Intilnind butoiul, a fost bine ca mi-a incetinit usor caderea doar in masura sa-mi limiteze ranile, cind, am cazut pe gramada de caramizi si din fericire, am scapat doar cu 3 vertebre fisurate.

Imi pare rau sa va spun, asa cum stateam intins pe gramada de caramizi, cu dureri atroce, incapabil sa ma misc, din nou mi-am pierdut prezenta de spirit si am scapat franghia din miini. Asa cum stateam intins, pe spate, am putut sa vad cum butoiul gol si-a inceput calatoria in jos, catre mine, care explica cele 2 fracturi la picioare.

Sper din tot sufletul ca acest raport raspunde la toate intrebarile dvs.”

    Cazul este strict autentic, nu o fabulatie si s-a petrecut intr-o firma de constructii. De data aceasta, Dumnezeu a tinut cu victima. Poate da de gandit angjatorilor si in egala masura angajatilor, atunci cand instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa se faca periodic, respectandu-se intocmai si la timp prevederile legislative, instructiunile proprii ssm si instructiunile proprii de lucru.

    Modele de instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, pentru activitati desfasurate, echipamente de munca utilizate si mediu de lucru in conditii speciale, gasiti aici http://protectiamuncii.wordpress.com

Canicula ca risc identificat pentru sanatatea lucratorilor

iulie 10, 2012

 Legislatia muncii are in vedere si perioadele de timp caniculare, cand lucratorii trebuiesc protejati suplimentar impotriva riscului de imbolnavire datorat lucrului in conditii de temperatura si umiditate excesiva.

CANICULA CA RISC IDENTIFICAT

PENTRU SANATATEA LUCRATORILOR.

MASURI OBLIGATORII PENTRU AGAJATORI.

    Schimbarile bruste de temperatura au un impact negativ asupra starii de sanatate a fiecarui individ (zilele toride, cu temperaturi de peste 40 de grade C, urmate de cele cu temperaturi mai mici cu 15-20 grade C, scad rezistenta organismului, acesta ramanand vulnerabil in fata bolilor). Cele mai expuse sunt persoanele cardiace, cei cu afectiuni respiratorii sau afectiuni reumatismale.

Chiar persoanele sanatoase pot acuza la schimbarile climatice bruste, stari de anxietate, depresie, scaderea randamentului la locul de munca.

Variatiile de temperatura, presiune atmosferica si umiditate scad rezistenta organismului in fata infectiilor.

Legislatia muncii (LEGEA nr. 436/ 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/ 29.06.2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca) defineste canicula ca temperatura extrema a aerului care depaseste +37 grade C sau care corelata cu conditii de umiditate mare, poate fi echivalata cu acest nivel.

In perioadele cu canicula, angajatorul este obligat sa ia toate masurile prevazute de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de munca.

In perioadele cu canicula, angajatorii sunt obligati sa asigure urmatoarele masuri minimale:

a. Pentru ameliorarea conditiilor de munca:

-reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice,

-asigurarea ventilatiei la locurile de munca/ posturile de lucru,

-alternarea efortului dinamic cu cel static,

-alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus in locuri umbrite, cu curenti de aer.

b. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor:

-asigurarea apei minerale adecvate, cu continut de saruri (2-4 litri/ persoana/ schimb),

-asigurarea echipamentului individual de protectie, specific locului de munca/ postului de lucru,

-asigurarea de du]uri.

Pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber, in perioadele cu canicula, angajatorii vor asigura:

-distribuirea de apa minerala cu continut de saruri, in cantitate de 2-4 litru/persoana/schimb,

-acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator,

-asigurarea echipamentului individual de protectie.

Angajatorii care nu pot asigura condi\iile de mai sus vor lua de comun acord cu sindicatele/ reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, urmatoarele masuri:

-reducerea duratei zilei de lucru,

-esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru, pana la ora 11 si dupa ora 17.

-intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate fi intrerupta, potrivit legii.

Aceste masuri se iau daca temperatura caniculara se mentine cel putin 2 zile consecutiv.

Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de canicula, se vor lua urmatoarele masuri:

-asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, pentru depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute,

-asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara, a persoanelor afectate,

-trecerea dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

Pentru procurarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori inclusiv pentru instructiuni de prevenire si prima interventie pentru perioadele de canicula puteti accesa http://protectiamuncii.wordpress.com

 

 

Aerul conditionat ca risc identificat pentru sanatatea lucratorilor

iulie 10, 2012

In perioada de canicula, pentru a scapa de vipia care nu ne da pace, suntem tentati de cele mai multe ori, sa nesocotim normele privind protejarea sanatatii lucratorilor la locul de munca/ postul de lucru, norme reglementate prin Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, aprobate prin HG nr. 1091/ 16.08.2006.

Pentru a ne fi noua mai bine, nu tinem cont intotdeauna de faptul ca unul dintre colegii nostrii, asezat cu biroul si calculatorul sau, pe directia jetului de aer rece, plecat dintr-un aparat de aer conditionat, in imediata apropiere a acestuia, poate avea probleme grave de sanatate, tocmai datorita utilizarii necorespunzatoare a aparatului de aer conditionat, montat in birou.

AERUL CONDITIONAT SI PERICOLUL PENTRU SANATATEA LUCRATORILOR. 

    Persoanele care petrec mult timp intr-o camera cu sistem de climatizare racesc mai des.

Atmosfera racoroasa creata de aerul conditionat in masina, la birou sau acasa, daca aparatul de aer conditionat este utilizat defectuos, poate deveni cauza unor imbolnaviri, care daca se produc ca urmare a expunerii la acest risc, in timpul programului de lucru si are urmari grave pentru sanatatea lucratorilor, poate fi considerat accident de munca si/ sau boala profeionala, in functie de diagnosticul pus de medicul specialist si confirmat de catre medicul de medicina muncii, in urma cercetarii la locul de munca/ postul de lucru, a cauzelor producerii imbolnavirii.

Consecinte ale expunerii la aer conditionat: nevralgii, viroze respiratorii, conjunctivite virale.

Daca aerul rece ne bate direct in ceafa, vor aparea contractii involumtare si persistente la nivelul musculaturii gatului, dureri de cap si otite medii.

Daca filtrele de aer conditionat ale aparatului sunt necuratate, germenii prezenti aici pot cauza conjunctivite virale, atunci cand se depun pe ploape si boli respiratorii (rinite alergice, astm), atunci cand sunt inhalati.

Pot aparea pneumonii cu germeni clasici, datorate diferentelor de temperatura intre exterior si interior, care sunt prielnice dezvoltarii microbilor la nivel respirator.

Aerul conditionat desi asigura o temperatura convenabila, usuca atmosfera. Uneori utilizarea excesiva a aparatului de aer conditionat produce paralizia nervului facial.

In camera copilului nu trebuie sa existe astfel de aparate de aer conditionat, deoarece organismul micutilor se adapteaza mai greu la schimbarile de temperatura.

Aerul rece intepeneste spatele. Trecerea organismului de la un mediu cald la un mediu racoros, produce stres, datorat variatiei bruste de temperatura. Nervii reactioneaza la stres, motiv pentru care apare brusc durerea de cap.

Persoanele expuse nu se mai pot adapta la temperaturile verii, se confrunta des cu raceli si gripe. Daca intra transpirati intr-o camera racoroasa sigur racesc, acest lucru echivaland cu statul afara in vant si frig. In timp, expunerea directa la aerul rece favorizeaza aparitia suferintelor coloanei vertebrale, precum lombosciatica si lumbago acut.

Infectiile respiratorii se manifesta prin aparitia febrei mari, frisoanelor, stare generala alterata, dureri de cap, tuse (1, 2 zile tuse seaca, apoi tuse cu expectoratie puternica).

Infectiile bacteriene sau virale se determina prin analize de sange (hemograma), in baza carora medicul prescrie tratamentul.

    Mijloace de prevenire:

-se aeriseste camera inainte de pornirea aparatului de climatizare,

-temperatura din incapere trebuie sa se situeze in jurul valorii de 22-24 grade C, evitandu-se folosirea in exces a aerului conditionat, mai precis maxim 10 grade C sub temperatura exterioara,

-fluxul de aer rece nu trebuie sa ajunga in directia persoanei,

-aparatul trebuie sa fie dotat cu thermostat, pentru fixarea si reglarea temperaturii optime,

-filtrele de aer se curate/ spala periodic (zilnic, saptamanal),

-incaperea se aeriseste de mai multe ori pe parcursul zilei,

-aparatul de aer conditionat nu se amplaseaza in camera copiilor,

-colectarea condensului si evacuarea lui dirijata la canalizare, apa scursa pe peretii blocurilor fiind periculoasa pentru aparitia unor epidemii (in componentele aerului conditionat, din cauza temperaturii si umezelii ridicate se dezvolta agenti patogeni).

Pentru procurarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori inclusiv pentru instructiuni de prevenire si prima interventie pentru perioadele de canicula puteti accesa http://protectiamuncii.wordpress.com

Echipamente tehnice si instalatii care trebuie sa respecte prescriptiile tehnice ISCIR

iulie 5, 2012

Din motive greu de inteles pentru profesionistul in domeniul securitatii si sanatatii in munca, de prea multe ori, angajatorii si lucratorii ignora prevederile legale privind autorizarea ISCIR a echipamentelor tehnice si a instalatiilor care au regim de autorizare.

Se poate discuta despre perioada de tranzitie (mult prea prelungita) in care se afla economia romaneasca, perioada in care micii angajatori sunt lipsiti de fonduri consistente si de ajutorul concret al statului, motiv pentru care sunt nevoiti sa cumpere la mana a 2-a echipamente tehnice, devenite neconforme cu legislatia din UE, dar care pot fi utilizate in continuare, mai multi ani, in Romania.

Nu trebuie ignorata nici inconstienta celor care sunt adeptii vechiului slogan – „lasa ca merge si asa”, nici „comoditatea” institutiilor abilitate ale statului, ai caror angajati se sesizeaza de cele mai multe ori doar atunci cand se produce un eveniment soldat cu victime umane, uitand de obligatia lor de prevenire si control. Exemple se gasesc in presa: macarale care se prabusesc, echipamente de escavat care se rastoarna, schele multiple care cedeaza sub greutatea materialelor si a lucratorilor, instalatii si echipamente tehnice de gaze naturale care produc explozie, etc.

In procesele verbale de cercetare a evenimentelor se mentioneaza de cele mai multe ori: lipsa documentatiei tehnice, lipsa autorizatiei ISCIR, lipsa instruire corespunzatoare a lucratorilor, nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, ignorarea pericolelor de catre cei ale caror atributii de serviciu prevad inclusiv identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, etc.

 

FUNCTIONAREA IN CONDITII LEGALE

A ECHIPAMENTELOR TEHNICE SI A INSTALATIILOR

SUPUSE PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR.

 

Legea nr. 64/ 21.03.2008 republicata in MO nr. 485/ 08.07.2011 stabileste cadrul legal pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, a instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

Intra sub incidenta legii, avand regim de autorizare ISCIR:

a. cazanele pentru abur, apa calda sau fierbinte,

b. echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari,

c. recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari,

d. macarale, ascensoare, elevatoare, instalatii de transport prin cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante, alte mecanisme de ridicat,

e. aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos,

f. arzatoare cu combustibil lichid sau gazos,

g. accesorii de securitate pentru instalatiile, echipamentele si aparatele prevazute la punctele a, c – f,

h. aparatura si instalatii de automatizare aferente instalatiilor si echipamentelor prevazute la pct. a – g,

i. instalatii si echipamnete destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii.

Persoana fizica sau juridica care detine/ utilizeaza o instalatie/ echipament este obligata conform prescriptiilor tehnice:

-sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare,

-sa solicite si sa obtina autorizatia de functionare initiala sau reautorizarea,

-sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/ echipamentul este utilizat/ utilizata in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor,

-sa asigure existenta la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/ echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/ echipamnetului sau ale proceselor in care aceasta/ acesta este inglobata/ inglobat,

-sa foloseasca pentru utilizarea instalatiei/ echipamentului numai personal de deservire autorizat.

Persoana fizica sau juridica ce detine/ utilizeaza o instalatie/ echipament prevazute la pct. a – d are obligatia de a se inregistrala ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora, sa comunice orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora, conform prescriptiilor tehnice.

Detinatorul instalatiei/ echipamentului prevazute la pct. a – d are obligatia de a asigura operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/ echipamentelor (RSVTI), conform prescriptiilor tehnice.

Persoana fizica sau juridica ce detine/ utilizeaza o instalatie/ echipament prevazute la pct. a – d are obligatia in cazul producerii oricarui accident la acestea, de a opri din functionare instalatia/ echipamentul si de a anunta de indata ISCIR despre producerea evenimentului.

In caz de forta majora sau de pericol iminent, accesul reprezentantilor ISCIR se poate efectua indiferent de zi/ ora si neconditionat de participarea unui delegat din partea detinatorului/ utilizatorului. Angajatorul este obligat sa-i permita accesul.

Reprezentantii ISCIR pot dispune oprirea din functiune sau impiedicarea punerii in functiune a instalatiei/ echipamentului, prin aplicarea de sigilii. Acestia pot solicita, dupa caz, sprijinul ofiterilor si agentilor din cadrul ministerului administratiei si internelor.

Legea nominalizeaza infractiunile si contraventiile, aplicate celor vinovati de nerespectarea prevederilor sale.

Prin Ordinul ISCIR nr. 130/ 10.05.2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobata metodologia de autorizare a RSVTI.

Prin Ordinul ISCIR nr. 29/ 24.02.2009 se aproba formularul tip al procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat de catre inspectorii de specialitate din cadrul inspectiei de stat ISCIR.

Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sunt posesori ai unor delegatii speciale de control.

Contravenientul poate face contestatie in cel mult 15 zile impotriva procesului verbal de contraventie, la inspectorul sef al ISCIR teritorial.

Amenzile contraventionale neachitate in termen de 15 zile de la inmanarea/ comunicarea procesului verbal si al instiintarii de plata, duce la executarea silita a contravenientului.

Prin Ordinul ISCIR nr. 28/ 24.02.2009 se aproba modelul delegatiilor speciale de control utilizate de catre inspectorii de specialitate din cadrul inspectiei.

Delegatiile speciale de control au regim special – sunt numerotate printr-un marcaj holografic, sunt nominale si semnate de catre inspectorul sef.

Pierderea sau furtul delegatiilor speciale se publica in presa si se anunta organului emitent in termen de 48 de ore, in vederea anularii.